News

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มทร.พระนคร เปิดรับสมัคร ปริญญาเอก หลักสูตรการบริหารแห่งรัฐ มุ่งปั้นผู้นำประเทศ

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ Ph.D. (State Administration) ครั้งแรกของหลักสูตรการบริหารแห่งรัฐในประเทศไทย ตอบโจทย์ภาวะขาดแคลนผู้นำพร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลางถึงสูง ให้มีทักษะในการทำงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ สามารถประกอบอาชีพผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือเป็นที่ปรึกษาระดับสูงในการแก้ปัญหาให้หน่วยงาน ตลอดจนเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน 2564 (เปิดสอนวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานในเดือนเมษายน) เรียนนอกเวลาราชการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ อาจารย์อิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล โทรศัพท์ 061-994-9266 หรือคุณอัญรินทร์ อิทธิศรีศักดิ์ 099-159-2595 และ 02-665-3777 ต่อ 6074,6075 ในเวลาราชการ หรือติดต่อสำนักชั่วคราว วิทยาลัยบริหารแห่งรัฐ อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter