News

มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือกับ 16 สถาบัน จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) พระนคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และแถลงข่าวเตรียมความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ครั้งที่ 25 RoboCup 2022, Bangkok, Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -17 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 16 หน่วยงาน คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ

สำหรับการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลักดันการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์ระหว่างสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น รวมถึงหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ การขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาควิชาการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และเพื่อยกระดับความสามารถและกำลังคนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้นายพีรภัทร โอวาทชัยพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มท.พระนคร ได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ประเภท RoboCup Rescue Robot League และมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ประเภท RoboCup Rescue Robot League ด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter