News

มทร.พระนคร ร่วมโชว์ผลงานวิจัย นวัตกรรม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดร.สรสุธี บัวพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

โดย มทร.พระนคร ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักวิจัย จัดแสดงภายในงาน จากหน่วยงาน 4 คณะ 1 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 14 ผลงาน ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 ผลงาน คือ ตู้ยืม – คืน เครื่องมืออัตโนมัติ เครื่องทำลายหน้ากากอนามัยพร้อมผนึกกึ่งอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 ผลงาน คือ นวัตกรรมอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การพัฒนาเนื้อตาลสุกในผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผา การพัฒนามอสซาเรลลาชีสจากนมตกเกรด การพัฒนาตำรับเนยงาดำโฮมเมด การใช้แป้งข้าวกล้องทับทิมชุมแพทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเรไร การศึกษาปริมาณน้ำสับปะรดที่เหมาะสมในการผลิตซอสสามรส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 ผลงาน คือ การออกแบบพหุประสาทสัมผัสความจริงเสมือน เพื่อบำบัดผู้ป่วยอัมพาตปัญหาหลอดเลือดสมอง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 2 ผลงาน คือ การพิมพ์ผ้าฝ้ายโดยใช้สารให้สีจากเปลือกมังคุด การออกแบบและผลิตเสื้อสตรีโดยกระบวนการแปลงวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ผลงาน คือ การออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดร้อนสำหรับการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การพัฒนารูปแบบการตลาดแบบมีส่วนร่วมสำหรับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทางทะเล การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทางทะเลบนฐานอัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter