News

ครบรอบ 14 ปีราชมงคลพระนคร  ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลควบคู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด "งาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN" พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการแนะนำหลักสูตร 49 หลักสูตร จาก 9 คณะ นิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ การประกวดแข่งขันทางวิชาการ การอบรมเสวนา การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนสะท้อนถึงศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลควบคู่กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธออาภากรเกียรติวงศ์ พร้อมพิธีสงฆ์ จากนั้นได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2561 จำนวน 28 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 2 รางวัล รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 9 รางวัล และรางวัลบุคคลดีเด่น 17 รางวัล นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 3 จำนวน 15 รางวัล ให้แก่นักเรียนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวเจนิสษา แสงอรุณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายโยธิน บุญยงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จ.สุรินทร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

วันที่ 19 มกราคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา ส่วนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ทั้งนี้ การแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 80 ทีมทั่วประเทศ นอกจากนี้ภายในงานประกอบไปด้วย การเสวนาหัวข้อ “โอกาสข้ามผ่านกรอบความคิดเดิม สู่ความมั่นคงของนักบัญชียุคดิจิทัล โดยวิทยากร ดร.กิตติชัย ราชมหา หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter