News

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ราชมงคลพระนคร นำร่องทดสอบโครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารเชิงบูรณาการในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง พร้อมเปิดอบรมให้ทุกหน่วยงานที่สนใจ

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ศึกษาดูงานภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารเชิงบูรณาการในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง ระยะที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อทดลองกระบวนการทั้งหมด ก่อนที่วิทยาลัยฯ จะได้เปิดหลักสูตรอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นประเทศหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของพัฒนาอย่างก้าวกระโดด แม้จะประสบปัญหารุนแรงหลายครั้งทั้งจากสงครามและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งผลจากการศึกษาในหน่วยงาน อาทิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวโกเบ สถาบันปรับปรุงเพื่อลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว พิพิธภัณฑ์ที่อยู่อาศัยและการดำเนินชีวิตในโอซาก้า และพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า เมืองที่พังพินาศจากแสนยานุภาพของระเบิดปรมาณู สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ของประเทศและคนญี่ปุ่นด้วยรากฐานของคนที่มีจิตสำนึกร่วมกัน

รศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ กล่าวด้วยว่า เนื้อหาในการศึกษาดูงานจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงวิธีการเปลี่ยน การป้องกันภัยต่าง ๆ ของญี่ปุ่น รวมไปถึงความสำคัญของกระบวนการจิตอาสา ตามที่ได้พูดคุยกับทีมงานศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครโอซาก้า องค์กรไม่แสวงหากำไร โดยทุกประสบการณ์จากทุกหน่วยงานสามารถไปปรับใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น การปรับกลไกการทำงานทำให้รวดเร็วและถูกต้อง พร้อมความสามารถรับมือกับทุกภัยคุกคามแล้วกลับมายืนขึ้นได้อีกครั้ง

การศึกษาดูงานครั้งนี้นอกจากจะได้ทดลองการดำเนินโครงการเสมือนจริง เพื่อนำคำแนะนำของผู้ร่วมโครงการมาปรับปรุงรูปแบบการจัดการแล้ว ทางวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐในฐานะผู้รับผิดชอบ เชื่อมั่นว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานร่วมกันยังเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร ให้บุคลากรได้รู้จัก รู้ใจ สร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนาราชมงคลพระนครอย่างก้าวกระโดดรุนแรงและสร้างองค์การแห่งความสุข (Happy University) ที่แท้จริง

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter