News

ที่ประชุมสภามทร.พระนคร เห็นชอบ พลโทชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ นั่งนายกสภา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 พลโทชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และรับรองโดยเปิดเผยให้ พลโทชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter