News

มทร.พระนคร ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสังคมเมืองสมัยใหม่ (Urbantech University)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนครเป็นประธานเปิดงาน โครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมการระดมสมอง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีธรรมาภิบาล และนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 โดยผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าสาขาวิชา ร่วมโครงการ และทีมวิทยากร นำโดย รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อมูลและนำข้อมูลไปประกอบใช้ในการออกแบบจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสังคมเมืองสมัยใหม่ (Urbantech University) และมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ในอนาคต

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter