News

คณะศิลปศาสตร์ ยกระดับการท่องเที่ยว มอบสื่อประชาสัมพันธ์วัดท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี

จากจุดเริ่มต้นที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้รับเชิญจากนายอำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี  ในการเป็นที่ปรึกษาร่วมถอดบทเรียนเพื่อทำแผนการพัฒนา “เมืองกาญจน์ เมืองแห่งความสุข” โดยเทศบาลตำบลท่ามะขามเป็นพื้นที่นำร่องหรือต้นแบบเมืองแห่งความสุข ประกอบด้วย การเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ และการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลท่ามะขาม  จึงได้เริ่มต้นการถอดบทเรียนเพื่อทำแผนการพัฒนา โดย นางสาวชฎาพร จีนชาวนา อาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  และทีมวิจัย  ประกอบด้วยผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ และอาจารย์ระวิวรรณ ธรณี  ร่วมกันทำวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่” งบประมาณรายจ่ายปี 2563  เพื่อประโยชน์ทางการท่องเที่ยวตำบลท่ามะขาม

นางสาวชฎาพร จีนชาวนา กล่าวว่า  โครงการพัฒนาและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วัดราษฎร์ประชุมชนาราม (วัดท่ามะขาม) จังหวัดกาญจนบุรี  จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและเก็บรวมรวมประวัติความเป็นมาของวัดท่ามะขาม ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  เพื่อสร้างการรับรู้และการท่องเที่ยวต่อไป  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูกาญจนปริยัติคุณ (พระมหาชุมพร ปิยธมฺโม ป.ธ.ต.) รับตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. 2562  ทั้งนี้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การจัดทำป้ายประวัติวัดราษฎร์ประชุมชนาราม (วัดท่ามะขาม) การจัดทำแผ่นพับประวัติฉบับภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้ความร่วมมือในการแปลภาษาจาก ดร.สุวรรณา เข็มแดง และอาจารย์ทิพย์อาภา ศรีรัตนะ และอาจารย์อังคณา แวซอเหาะ ร่วมจัดทำโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

นางสาวชฎาพร จีนชาวนา กล่าวอีกว่า  ภายหลังเสร็จสิ้นทีมงานได้ทำการถวายสื่อประชาสัมพันธ์ แด่ท่านพระครูกาญจนปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม (วัดท่ามะขาม) เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว  ให้สามารถเดินทางมาทำบุญและท่องเที่ยวที่วัดได้อีกทางหนึ่งด้วย  โดยจะเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ภายในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563  ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน จนถึงต้นเดือนธันวาคม 2563  “ดิฉันเล็งเห็นบทบาทของนักวิจัยที่จะต้องนำงานวิจัยมาเกิดเป็นรูปธรรมจริง และนักวิจัยต้องเป็นประโยชน์แก่ชุมชนไม่ใช้ไปใช้ประโยชน์จากชุมชน อยากให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” นางสาวชฎาพร กล่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter