News

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคล จัดโครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 กลุ่มที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเลอเซเลสต์ โรงแรมรอยยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลงาน แบบประเมินประเภทต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินผลงานของผู้ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยมีคุณปัทมา จักษุรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปขมท. และคุณนิคม หล้าอินเชื้อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อความรู้พื้นฐานในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน บทที่ 1- 5 ซึ่งมีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 43 คนเข้าร่วม

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter