News

ราชมงคลพระนคร จับมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พัฒนาศักยภาพครู สาขาขาดแคลนตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.อมรศิริ ดิสสร รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.) ในสาขาขาดแคลนตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ สออ. เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติหรือภาคพิเศษ ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร และสออ. ในลักษณะปริญญาที่สอง (Dual Degree) สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตให้สามารถศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต นอกจากนี้ยังร่วมมือกันเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดงานวิจัย เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ การผลักดันการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพเหมาะสม เสริมศักยภาพทางด้านวิชาการให้สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศได้

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter