News

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมที่ 1 การอภิปรายเรื่อง แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และผ่านทางออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 131 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบพิจารณาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสุทิศา จั่นมุกดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวหทัยกาญจน์ ทิพย์มา นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ และนางสาวณัฏฐกานต์ ทองสนธิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ดังกล่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter