News

ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชุมชน การพัฒนาจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองนโยบายและแผน ร่วมกับ บริษัททรานส์คอนซัลท์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสำหรับรองรับการขยายพื้นที่การศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทราบ รวมถึงสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนกับผู้ดำเนินโครงการ และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ต่อที่ดิน ให้สอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งให้การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดความยั่งยืนต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter