News

ราชมงคลพระนคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567 โดยทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย (CPR) การดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการฝึกภาคปฏิบัติ การดับเพลิงเบื้องต้น ใช้ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ Low pressure water mist นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การช่วยชีวิตผู้ประสบภัยด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ โดยวิทยากรจากบริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟกับวิทยากรของสถานีดับเพลิงสามเสนอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมดีฮอลล์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคุ้นเคย และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ รวมถึงการเรียนรู้วิธีการหนีเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้บาดเจ็บและลดการสูญเสียชีวิต ตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter