News

ราชมงคลพระนคร ร่วมงาน พร้อมจัดแสดง “ชลาสินธ์ุ วิถีชีวิน ถิ่นสยาม ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา วีระสัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมบุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 "ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" ระหว่างวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยภายในงาน ชมรมศิลปการแสดง มทร.พระนคร ได้นำการแสดงชุด “ชลาสินธ์ุ วิถีชีวิน ถิ่นสยาม ร่วมจัดแสดง ซึ่งการแสดงชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของชาวไทยที่ผูกพันธ์กับสายน้ำ ที่ใช้ในการดำรงชีวิต สร้างสรรค์ประเพณี และวัฒนธรรมที่สวยงาม หล่อหลอมเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าของชาวสยาม
ทั้งนี้งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การแสดงในแต่ละสถาบันการศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมมากมาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาค กว่า 110 สถาบัน ทั่วประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และการออกบูธกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาหัตถศิลป์ 4 ภาค

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter