News

ราชมงคลพระนคร ปูทางรวบรวมภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรม “เรือนหมอพร”

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการรวบรวมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรม “เรือนหมอพร” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 3106 คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรมเรือนหมอพร ซึ่งเป็นถาวรวัตถุสำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ผ่านการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษา ให้ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเรือนหมอพร และตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์เรือนหมอพร มรดกทางภูมิสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า ควรค่าแก่การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ไว้เพื่อการอนุกรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

การจัดโครงการครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแฟชั่น และนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรม รับฟังการบรรยายสถาปัตยกรรม “เรือนหมอพร” โดยมี ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และอาจารย์สันธาน เวียงสิมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติวาดภาพลายเส้นประกอบสีน้ำด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter