News

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยนายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ดร.จันทร์เพ็ฐญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. นางสาวบุปผา เรืองสุข อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี, ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย, ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา, ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดี มทร.กรุงเทพ, ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดี มทร.ตะวันออก, ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์, ผศ.ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ, รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดี มทร.อีสาน และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับศักยภาพของกำลังแรงงานและสถานประกอบการ มีการจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter