News

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายราชมงคล 8 แห่ง ลงนามทางวิชาการ ด้านวิชาชีพการโรงแรมและบริการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาชีพด้านการโรงแรมและบริการ โดยมี นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการลงนาม ทั้งนี้มีผู้บริหารและอาจารย์ จากคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ในด้านวิชาการ และวิชาชีพแก่บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง กับโรงแรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการการศึกษาทางด้านการโรงแรม การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัย การบริการวิชาการและบริการสังคม เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าต่อผู้ประกอบการและสังคม ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยยุคไทยแลนด์ 4.0

ดร.ณัฐวรพล กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยความได้เปรียบด้านค่าครองชีพที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยยังคงมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 และกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว สอดคล้องกับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่ยังคงขยายการลงทุนต่อเนื่องในหลายภูมิภาค ซึ่งภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงนี้ ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้นการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการปฏิรูปการศึกษาให้เชื่อมโยงการทำงานจริง โดยไม่ต้องรอให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ทำงานจริง เป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ได้ทำงานวิจัย และได้ปฏิบัติงานจริง ในพื้นที่ของสถานประกอบการธุรกิจของกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต และบุคลากรในด้านงานโรงแรมและธุรกิจบริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter