News

ราชมงคลพระนคร พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนักศึกษาและบุคลากร

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาและบุคลากร จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรของราชมงคลพระนครเข้าร่วม จำนวน 30 คน

การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีความรู้ในการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานในอนาคตต่อไป โดยมี ดร.อรอุมา ทิศาปราโมทย์กุล และA. Tyler Charles อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อที่สนใจมากมาย เช่น การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การถามและตรวจสอบข้อมูล การแสดงความรู้สึก การสัมภาษณ์จำลอง การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเสนอความช่วยเหลือ การสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูด การแสดงออกทางสีหน้า เป็นต้น

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter