News

ราชมงคลพระนคร เปิดสาขาผู้ประกอบการ เน้นคิดสร้างสรรค์-เข้าใจโลกธุรกิจยุคใหม่

โลกในทตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้นระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ทันกับโลกอาชีพ โดยเฉพาะโลกธุรกิจในปัจจุบันที่มีความท้าทายในหลากหลายมิติ ทั้งสภาวะสงคราม เศรษฐกิจถดถอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) นับเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัวให้พร้อมต่อความต้องการของตลาดอาชีพในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2566 เปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ภาครัฐจึงให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติได้ ราชมงคลพระนครจึงจัดตั้งสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์แขนงต่าง ๆ พัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สามารถสร้างธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจเดิม โดยการเรียนรู้ทั้งในแบบทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มมุมมองให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะวิชาสตาร์ทอัพกับการระดมทุน ซึ่งเป็นการสอนกระบวนการหาแหล่งเงินทุนสตาร์ทอัพในประเทศและต่างประเทศ การระดมทุนของสตาร์ทอัพ การสนับสนุนจากรัฐบาล นักลงทุนอิสระ กองทุนร่วมลงทุน คอร์ปอเรต เวนเจอร์ แคปิทัล (Corporate Venture Capital) การระดมทุนจากมวลชนผ่านเว็บไซต์ (คราวด์ฟันดิง) ขั้นตอนการระดมทุน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ วิชาการสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรม วิชาสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยผู้เรียนจะได้รับทักษะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากชุดความรู้ ความเข้าใจเป็นพื้นฐาน สู่วิธีคิดแบบผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเสริมว่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่เป็นที่รู้จัก และการปฏิบัติจริงจากการฝึกงานในองค์กร ซึ่งจะสามารถทำให้นักศึกษาเห็นโอกาสทางธุรกิจหรือมุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี การเงิน การระดมทุน ทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล้วนมีความสำคัญ เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้าด้วยกัน และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้หลักสูตรยังเสริมความเข้มแข็งผ่านความร่วมมือกับธนาคารออมสิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) และอื่น ๆ อีกมากมาย หลังสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์และวางแผนด้านการประกอบธุรกิจ นักพัฒนาธุรกิจ นักบริหารจัดการในบริษัทและองค์กรธุรกิจ

ปัจจุบันราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบทีแคส (TCAS ) สำหรับวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 มิถุนายน 2566 และรับตรง รอบที่ 2 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 เมษายน 2566 หากผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6636, 6303, 6306

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter