News

ราชมงคลพระนคร ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ปวช. ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ดร.คมเขต เพ็ชรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ และผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ ราชมงคลพระนคร

ดร.คมเขต เพ็ชรัตน์ กล่าวว่า ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพ ทุกปีการศึกษา เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพไปพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานต่อไป

“ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ภายใน 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา โดยมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินตนเอง (SAR) ในภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 84.12” ดร.คมเขต เพ็ชรัตน์ กล่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter