News

ราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน รองรับอาชีพอนาคต

ในยุคของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัว โดยต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างทัศนคติใหม่ และเทคโนโลยีเหล่านี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอาชีพใหม่ ราชมงคลพระนครในฐานะผู้ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัว พร้อมต่อความต้องการของตลาดอาชีพในระดับสากล

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2566 ราชมงคลพระนคร ได้เปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ 3 ศาสตร์ เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการผนึกกำลังกับ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาให้คล้องกับความต้องการของตลาดงานสมัยใหม่ โดยเฉพาะทักษะการบริหารสุขภาวะองค์การอย่างเป็นระบบ เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันต้องปรับตัวให้ทันโลก โดยต้องอาศัยทักษะในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งในด้านสุขภาวะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับมือ องค์กรยุคใหม่จึงต้องการกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการวางแผนบริหารจัดการพัฒนาองค์การ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย สำหรับการเรียนการสอนใน เน้นการทำงาน ทักษะการออกแบบธุรกิจใหม่ การสร้างความรู้เชิงวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และยังเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรผ่านความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และในอนาคตพร้อมเสริมแกร่งร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการยกระดับสู่สากล โดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมการเรียนการสอน

ขณะที่ ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต่อว่า หลักสูตรดังกล่าวยังมุ่งพัฒนาศักยภาพบัณฑิตทั้งในด้านบริการ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์ให้กับสินค้าหรือบริการการตลาด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ในอนาคต และที่สำคัญคือบัณฑิตที่เข้าสู่ชีวิตการทำงานจริงต้องสามารถปรับตัวอยู่สม่ำเสมอ หลังสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบ หุ้นส่วนหรือเจ้าของธุรกิจใหม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถบริหารสุขภาวะองค์การที่ใช้นวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืนยุคโลกาภิวัตน์ดิจิทัล และอาชีพด้านการบริหารสุขภาวะองค์การที่ใช้นวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศของภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้บริหาร  ผู้ให้บริการ เจ้าของ SME/Startup  นักการตลาดและขายสินค้าในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พนักงานในธุรกิจโรงแรม พนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว พนักงานในธุรกิจสปา พนักงานในธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ พนักงานในธุรกิจการจัดกิจกรรม ฯลฯ อย่างมีกลยุทธ์ หรือ นวัตกรรมเท่าทันต่อการสร้างรายได้ การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะถือเป็นการฝึกประสบการณ์ตรง และเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของนักบริหารสุขภาวะองค์การสมัยใหม่ที่อิงระบบและกลไกทั่วโลก ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร สอบถามได้ที่ 08 6333 0874 ผศ.ดร.สิริบุปผา อุทารธาดา

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบทีแคส (TCAS ) รอบที่ 4 รับตรงอิสระ สำหรับวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยเปิดรับสมัครรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม -7 มิถุนายน 2566 และรับตรง รอบที่3 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มิถุนายน 2566 หากผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6636, 6303, 6306

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter