News

อธิการบดี มทร.พระนคร เยี่ยมชมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณะกรรมกลาง เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจคณาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 ของทั้ง 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมย่อยดังกล่าว ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหาร และคณาจารย์ของแต่ละคณะ ในการต้อนรับการเข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และแสดงความยินดีกับบัณฑิต ก่อนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter