Newsการมีส่วนร่วม

ร่วมลงนามความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการบินกับบริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ นาวาอากาศโทพัฒน์ วินมูน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมลงนามความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการบิน เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ทางด้านนักบิน การซ่อมบำรุงอากาศยาน และการสนับสนุนภาคพื้น หรือ การจัดการท่าอากาศยาน พร้อมมีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter