Newsการมีส่วนร่วม

ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สน.วท.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการลงนามกับ นายคมบัญชาสิทธิ์ ฤาชา นายกสมาคมสื่อมวลชนฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ รวมถึงให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ความรู้ทางด้านอาหาร โภชนาการ เพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง และสามารถขยายโอกาสวิชาชีพไปสู่ระดับสากล ซึ่งระหว่างวันที่ 17 -18 มิถุนายนนี้ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ด้านการพัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล มุ่งเน้นให้ความรู้การวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ การแปรรูปอาหารสู่สากล วิสาหกิจชุมชนกับการแปรรูปอาหาร โดยวิทยากรที่ชำนาญการ จากสมาพันธ์เชฟ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter