Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร MOU เชียงราย เอเวชั่น ปั้นบุคลากรซ่อมบำรุงเครื่องบิน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน กับคุณภารดี จงสุขธนามณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด (Chaing Rai Aviation Holding Company Limited : CAH) เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน การบริหารจัดการท่าอากาศยาน การปฏิบัติการด้านการบินและภาคพื้นอากาศ เป็นต้น โดยจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการผลิตบุคลากรซ่อมบำรุงอากาศยานให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter