News

ราชมงคลพระนคร ส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมสัมมนา สร้างเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มทร.พระนคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ “สร้างเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษา" ณ ห้องจัดเลี้ยงสัมมนา บี 1 - 2 สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการประสานจาก อาจารย์ ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมาธิการและเลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (วสป.) ในคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล ได้มอบหมายให้ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา จำนวน 8 คน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการสัมมนา ซึ่งโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นในการให้ข้อมูล องค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น จากประชาคมภาคส่วนต่างๆ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ เกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผู้นำนักศึกษา มทร.พระนคร เป็นตัวแทนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ 'ผู้ว่าฯ แบบไหนที่อยากได้' พร้อมเชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter