Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร ร่วมสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ เปิดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินนอยด์ : การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วยแผนปัจจุบัน-แผนไทย รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรการแพทย์และบุคคลผู้สนใจทั่วไป ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชา กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา การใช้กัญชาทางการแพทย์ตามเนื้อหาหลักสูตรแบบสหวิทยาการ ประกอบด้วย botany of cannabis, phytochemicals, endocannabinoid system, medical use of cannabis, cannabinoid medicine, risks of cannabis use, bigdata and AI on medical cannabis และกฎหมายว่าด้วยกัญชาการแพทย์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 102 คน ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์ และบุคคลผู้สนใจ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter