Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ด้านวิจัยพืชกัญชา พืชสมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมลงนาม เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและวิจัยพืชกัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในกระบวนการเพาะปลูกตามระบบมาตรฐาน และขออนุญาตตามกฎหมาย ให้กับกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตร

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter