Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม และการสร้างเครือข่ายในการทำงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัย และการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter