Newsการมีส่วนร่วมศิลปศาสตร์

ราชมงคลพระนคร ปั้นเชฟมืออาชีพ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ ความรู้การวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ การแปรรูป ซึ่งเป็นการขยายโอกาสวิชาชีพไปสู่ระดับสากล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter