Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร จับมือ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรรรัตน์ เพชรภักดีผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และคุณจูน กังวานนวกุล กรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ร่วมเป็นผู้แทนในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้
โดยงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และเครือข่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 “Eco Innovation Forum ๒๐๑๙” ด้วยแนวคิด Circular Economy : Way to Smart and Sustainable Eco Industrial Town โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใต้หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินขนาดจากการขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นของประชากรโลก ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ECO FACTORY กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการสัมมนาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา ผ่านการเสวนาและการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter