News

มทร.พระนคร คว้าอันดับ 2 กลุ่มราชมงคล ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี65

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยประเภทสถาบันอุดมศึกษา มทร.พระนคร ได้ค่าคะแนน 91.42 คะแนน มีผลการประเมินระดับ A (ผ่าน) ซึ่งผลคะแนนเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และได้รับการจัดอันดับที่ 24 จาก 86 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน โดยผลประเมินในแต่ละด้านประกอบด้วย การป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 100 คุณภาพการดำเนินงาน ร้อยละ 95.93 การปฏิบัติหน้าที่ 92.94 การใช้อำนาจ ร้อยละ 89.92 การใช้งบประมาณ ร้อยละ 86.56 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 86.37 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 85.74 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 82.52 การปรับปรุงการทำงาน ร้อยละ 80.85

ดร.ณัฐวรพล กล่าวต่อว่า ผลการประเมินครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในแสดงเจตจำนงสุจริต ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน และยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสาร ให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และยังสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดรวมถึงคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจนอีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ผลประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะนำไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณถัดไปให้สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter