Newsการมีส่วนร่วม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยวิชาการ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่  24 กันยายน 2563 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ เป็นตัวแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยวิชาการ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) สำหรับพืชกัญชา  พืชเสพติด และพืชสมุนไพรอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย  โดยมี ศ.พิเศษ นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๑๑๐ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี
โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ เป็นการบูรณาการด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนา โดยทั้งสองหน่วยงานจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านมาตรฐานยา ยาสมุนไพรไทย และเทคโนโลยีเชิงเกษตรกรรม (AgriTech) สำหรับสมุนไพรที่มุ่งเน้นพืชกัญชาและพืชเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนพืชสมุนไพรอื่น ๆ แบบครบวงจร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการสร้าง พัฒนา และนำผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ  รวมถึงสร้างเครือข่ายในระดับองค์กร ระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter