News

น.ศ.มทร.พระนคร คว้าชมเชย รางวัลน.ศ.พระราชทาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นายสักชัย ทองอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน (ชมเชย) ระดับอุดมศึกษา ขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564

นายสักชัย ทองอ่อน หรือคิว นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนศิลปะการแสดง มีผลการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ จนได้รับรางวัลความประพฤติดีเด่น จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย รวมถึงด้านอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้มีการส่งเสริมผ่านการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานคณะ มหาวิทยาลัย และมีผลงานต่างๆ มากมาย อาทิ วิทยากรประจำ พิพิธภัณฑ์ “เรือนหมอพร” ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ให้กับบริษัทลุกซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด (LUXE Services co.,ltd) เป็นต้น ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นครู วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)

นายสักชัย ทองอ่อน กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ขอขอบคุณคณาจารย์ เพื่อนๆ ตลอดจนครอบครัวที่เป็นแรงสนับสนุน คอยให้กำลังใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้ อยากฝากถึงน้องๆ ในมหาวิทยาลัยว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมักผ่านไปเร็ว ดังนั้นนอกจากจะต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้ว การร่วมทำกิจกรรมนับเป็นส่วนสำคัญ เพราะกิจกรรมจะช่วยเสริมทักษะในด้านต่างๆ และยังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น รวมถึงประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบในการทำงานในอนาคต ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยให้สนุกและมีความสุข”

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter