News

นักศึกษาราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดย ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม โดยมี คุณพลเทพ บุณยะกาญจน นักบริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้นำเยี่ยมชม ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน คือ 1. ลานสนุกคิด ให้ผู้ชมวิเคราะห์พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริต 2. เลือกทางเดิน เป็นการแสดงภาพรวมปัญหาทุจริตประเทศไทย 3. เมืองแห่งมนต์ดำ สร้างความตระหนักถึงมูลค่าความสูญเสียจากการทุจริต 4. ตีแผ่กลโกง เรียนรู้กลโกงแบบต่าง ๆ 5. กำจัดกลโกง เป็นการแสดงภารกิจ ป.ป.ช. 6. วันชี้ชะตา แสดงบทสรุปคนโกง 7. พลังแห่งคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทำความดี 8. เมืองแห่งแสงสว่าง เรียนรู้ความซื่อสัตย์ 9. พลเมืองข่าว ป.ป.ช. แสดงถึงกิจกรรมแจ้งเบาะแสทุจริต และ 10. รวมพลังขับเคลื่อน แสดงให้เห็นภารกิจเครือข่ายต้านโกงทั่วประเทศ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter