Newsการมีส่วนร่วมเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ฯ สอนวิชาชีพด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการประกอบอาหารเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิงกลาง ในหลักสูตรอาหารว่าง (เบเกอรี่) และอาหารนานาชาติ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารไทย พัฒนาวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน และส่งเสริมการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตัวเอง สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพได้ภายหลังการพ้นโทษ โดยหลักสูตรอาหารว่าง ผศ.เชาวลิต อุปฐาก และอาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ เป็นวิทยากรฝึกอบรม และอาหารนานาชาติ ผศ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย และ อาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร เป็นวิทยากรฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562  อีกทั้งยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter