Newsการมีส่วนร่วมสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตย์ฯ มทร.พระนคร ร่วมกับ ไทยเบฟ จัดโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ School Partnership ภายใต้ Education Institute Support Activity (EISA) เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรน์สินค้า การจัดทำแผนการตลาด และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน ชุมชน ร้านผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน รวมถึงเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจสังคมในแต่ละพื้นที่ ทั้งในด้านวิชาการด้านอาชีพ และทักษะชีวิตอื่น ๆ ซึ่งมี ดร.ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ลงพื้นที่สำรวจศึกษาข้อมูลชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อเร็ว ๆ นี้
Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter