News

ราชมงคลพระนครตั้งศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่นแบบครบวงจร

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดเผยว่า สิ่งทอจัดเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มปัจจัย 4 ของมนุษย์ และเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่ามีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในโลก ที่สำคัญยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้เปิดศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุทางด้านสิ่งทอ วิวัฒนาการในการออกแบบแฟชั่น อีกทั้งยังสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย การเพิ่มพูนทักษะ การบูรณาการการเรียนการสอน ทักษะด้านการออกแบบ ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตทางด้านสิ่งทอของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ภายในศูนย์แห่งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1.ห้องสมุดสำหรับการสืบค้นข้อมูล ได้รวบรวมเนื้อหาทางวิชาการในเรื่องของประวัติความเป็นมา เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานการทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ การถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือแนวคิดการสืบสานภูมิปัญญา และเรื่องประเพณีวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ห้องสมุดทางด้านวัสดุสิ่งทอหรือห้องจัดแสดงผ้า โดยจัดแสดงผ้าพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ไว้ถึง 10 ชาติพันธ์ ได้แก่ ไทลื้อ ไทดำ ไทพวน ไทกุย ไทยอง ไทยวน ไทใหญ่ ไทสยาม ไทถิ่นใต้ และไทครั่ง โดยจัดแสดงให้เห็นถึง รูปแบบ สี ลวดลายการทอที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ รวมถึงเครื่องแต่งกายของแต่ละชาติพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างผ้าที่ผลิตในอุตสาหกรรม นำมารวบรวมไว้กว่า 300 ชนิด

3.ห้องจัดแสดงนิทรรศการและผลงานด้านสิ่งทอ โดยการจำลองการทอผ้า การจัดแสดงวิถีชีวิตของชุมชนจำหน่ายผ้าย่านสำเพ็งแบบเสมือนจริง และชุดแฟชั่นเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคสงครามครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ยุคคศ. 1980 – 1990 ยุคคศ. 1990 – ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่นได้ฟรี เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนย์พณิชยการพระนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 665 3777 ต่อ 3010

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter