Events

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสอบ IT Certificate ฟรี

วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ต่ออาจารย์และบุคลากร

 • ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

วิชาที่สามารถสมัครสอบได้

IC3 Spark

  1. นายปิยภูมิ เหียดขุนทด
  2. น.ส.ณัฐปภัสสร โชติช่วง
  3. ภาวัต ตั้งเพชรเพชรเดโช

Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate

  1. นายเทวกุล กันหาจันทรนาย
  2. จักรพันธ์ แก้วพันธุ์ศรี (สอบ 2 วิชา)
  3. กฤษกร ปานแสง
  4. นางสาวรัชฐิพร นพพันธุ์
  5. นางสาวฝนสรวง อยู่กลิ่น
  6. กิตติคม แสงสำลี
  7. ภาวัต ตั้งเพชรเพชรเดโช

Microsoft Technology Associate (MTA) Certificate (ผู้สมัครเต็มแล้ว ปิดการรับสมัคร)

รายชื่อผู้สมัคร

  1. นายณัฐวุฒิ จินดากูลย์

  2. นางสาวพลอยนภัส เลิศบวรหิรัญ

  3. นายพีรวิทย์ สอนพงษ์

  4. นาย ธีระพงษ์ เสี่ยนจัตุรัส

  5. นายภคพล อยู่วิจิตร

  6. นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์บุญณะ

  7. นางสาวปิยนุช เสริมสุขประเสริฐ

  8. นางสาวชัญญา กลางแก้ว

  9. นายสุภชัย สัสดีวงศ์

  10. นางสาวลัลลดา กาญจนเสมา

  11. นางสาวพลอยวรินทร์ บัวเล็ก

  12. นางสาวศศิธร จันทร์ชมภู

  13. นายรัชชานนท์ โชติกวนิช

  14. นายชิดชนก บุญรอด

  15. นายจิระภัทท์ บุญยานุเคราะห์

  16. นายสิรภพ มะนาวหวาน

Adobe Certified Associate (ACA) Certificate

  1. นางสาววริษา หนูเรือง
  2. วารุณี วรรณศิริ
  3. พงษ์วิทย์ ดวงซรี
  4. กฤษกร ปานแสง
  5. น.ส.ณัฐปภัสสร โชติช่วง
  6. ภาวัต ตั้งเพชรเพชรเดโช

การรับสมัคร

 • อาจารย์และนักศึกษาที่ต้องการสอบ สามารถแจ้งชื่อไปยัง  email : software@rmutp.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 • ข้อมูลที่ต้องใช้ในการสมัคร มีดังนี้
  • ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชน
  • รหัสบัตรประชาชน
  • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
  • หน่วยงาน
  • อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ
  • รายวิชาที่ต้องการสอบ เช่น Microsoft Technology Associate (MTA) Certificate – Infrastructures -Networking

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ

 • ชุดฝึกฝนในการสอบ (GMetrix)  สามารถใช้งานได้ 10 ครั้ง/ชุด
 • สิทธิ์ในการสอบรายวิชาที่สมัคร

กำหนดการสอบและสถานที่สอบ

 • ระหว่างวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2562
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ (ตึกสีเหลืองทอง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์  หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรือ email : software@rmutp.ac.th
Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter