โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์หัวใจไทย”

Posted Leave a commentPosted in News

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม […]

การอบรม โครงการทดสอบความรู้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและ Social Media Marketing รุ่นที่ 3

Posted Leave a commentPosted in News

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี และอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนาม 8 สถาบันการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิตพึงประสงค์

Posted Leave a commentPosted in News

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ […]

ครบรอบ 14 ปีราชมงคลพระนคร  ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลควบคู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Posted Leave a commentPosted in News

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด […]