News

ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ และวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 15 ปี RMUTP พร้อมเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด รวมถึงเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter