News

มทร.พระนคร น้อมพระราชดำรัส ร.9 ดึงนักกฎหมาย ให้ความรู้สิทธิ-หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 โครงการอบรมสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร และในรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ” ได้แก่ พ.อ.ปณต เขตต์สันเทียะ ที่ปรึกษาอธิการบดี, พ.ต.ท.สุนัย หาเรือนพืชน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย, คุณภูมิวัฒน์ รัตนผล อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงาน ป.ป.ช., ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ และนายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านธรรมาภิบาล

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า นับเป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์ต่อคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายในรูปแบบของการเสวนา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และตรงกับหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยฯ ด้านสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานอย่างคล่องตัว เอื้อต่อการแข่งขันตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลตามนโยบายของมหาวิทยาฯ ซึ่งได้แสดงเจตจำนงสุจริต การเสริมสร้างความโปร่งใส ความถูกต้อง ความยุติธรรมในการทำงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

“ผมขอกล่าวถึงพระราชดำรัสของ รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่งว่า “ถ้าเราจะปกครองหรือช่วยให้บ้านเมืองมีความสุข เรียบร้อย เราจะต้องปฏิบัติตรงตามกฎหมายทั้งหมดไม่ได้ จะต้องคำนึงถึงหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันต้องอยู่ด้วยความอะลุ่มอล่วย ไม่กดขี่ซึ่งกันและกัน”อธิการบดีกล่าว

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ กล่าวเพิ่มเติมว่า "สิทธิและเสรีภาพจะถูกนำมาเขียนหรือพูดติดกันเป็นคำเดียวกัน ดังนั้นการเคารพสิทธิผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในสังคมปัจจุบัน กองนิติการจะปฎิบัติตามนโยบายของท่านอธิการบดีมีความประสงค์ต้องการพัฒนา มหาวิทยาลัยแห่งความสุข"

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter