News

มทร.พระนคร บันทึกความเข้าใจกับ วว.- 9 มทร. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร. สรสุธี บัวพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนากำลังคน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประไทย (วว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การจัดทำบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน บุคลากรของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน โดยมีขอบเขตสำคัญในด้านการให้คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

นอกจากนี้ยังมีขอบเขตร่วมกันด้านการส่งเสริม สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร สถานที่ การฝึกอบรมทางวิชาชีพ และด้านการร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อยกระดับศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคน เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีร่วมกัน ตลอดจนด้านการพัฒนาหลักสูตร Non-degree หลักสูตรการเรียนการสอน มาตรฐานอาชีพร่วมกับสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter