News

ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ “RMUTP JOB FAIR” ในรูปแบบออนไลน์  ผ่านความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพ พื้นที่ 1 กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และสถานประกอบการต่างๆ อีกมากมาย โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี ผ.ศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

ผศ.ศรัทธากล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อเข้าสู่โลกอาชีพอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนรู้กระบวนการรับสมัครงาน การเข้าสัมภาษณ์งาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ ดร.สุชาติ เปรมสุริยา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  บรรยายในหัวข้อ การเข้าสู่ระบบประกันสังคมในวัยเริ่มทำงาน คุณกฤตภาส ณ พัทลุง บริษัท JOBTOPGUN บรรยายในหัวข้อ การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน คุณเพ็ญวดี รัตตกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน บรรยายในหัวข้อสถานการณ์โควิด -19 มีผลกระทบอย่างไรต่อการจ้างงาน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter