News

เปิด 5 สาขา บัณฑิตราชมงคลพระนคร รับเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ในทุกปีจะมีแรงงานจากนักศึกษาจบใหม่ทยอยเข้าสู่ระบบการทำงานจำนวนมาก  แต่หากกลับไปดูตัวเลขของแรงงานเด็กจบใหม่ที่ยังหางานไม่ได้ก่อนหน้านี้ยังเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจากสำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ปี 2566 รายงานจำนวนผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจที่ยังผันผวนทั่วโลก โดยเฉพาะการส่งออกที่ชะลอตัว แต่ปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการหางานของเด็กจบใหม่ยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตแห่งอนาคตจึงต้องหมั่นพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานให้กับนักศึกษาทุกระดับ ทั้งในห้องเรียนและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้เมื่อจบการศึกษาสามารถมีงานทำทันที สะท้อนได้จากข้อมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำของนักศึกษาราชมงคลพระนคร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า หลังจบการศึกษามีนักศึกษาราชมงคลพระนครเข้าสู่ตลาดการทำงานทันที จำนวน 11,750 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 จากบัณฑิตที่จบการศึกษา จำนวน 17,160 คน โดยประเภทงานที่ทำงานมากสุด คือ พนักงานบริษัทและองค์กรธุรกิจเอกชน รองลงมา ดำเนินธุรกิจอิสระและเจ้าของกิจการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

ในส่วนฐานเงินเดือนของนักศึกษาจบใหม่ ในระดับชั้นปริญญาตรี ซึ่งสาขาที่ได้เงินเดือนสูงตั้งแต่เรียนจบ คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 24,857 บาท/เดือน 2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23,813 บาท/เดือน 3. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์     23,250 บาท/เดือน 4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23,068 บาท/เดือน และ 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20,681 บาท/เดือน

ถือว่าเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าค่าเงินเดือนพื้นฐานในตำแหน่งนั้น ๆ โดยเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนเฉลี่ยเด็กจบใหม่ในปี 2566 ที่เก็บข้อมูลจาก  Salary Guide จากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นว่านักศึกษาราชมงคลพระนครเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันทีแม้โลกปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและท้าทาย อีกทั้งยังมีศักยภาพสูงครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สามารถสมัครโดยตรงกับทางคณะได้ในรอบ Fast-Track สมัครแล้วรู้ผลทันที (สมัครได้โดยตรงที่งานทะเบียนของคณะที่สนใจเข้าศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6303 6318 6322

ฉวีวรรณ/ข่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter