News

สถาปัตย์ฯ ราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ “ธีสีส ลำซิ่ง” ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 รศ. วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด นิทรรศการศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ธีสีส ลำซิ่ง” ปีการศึกษา 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนถึงความสามารถในทักษะวิชาชีพจากการเรียนการสอน และแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาที่พร้อมเข้าสู่การทำงานสายอาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในอนาคตต่อไป

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5 สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์รวมกว่า 60 ผลงาน อาทิ การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอจาก โครงการออกแบบและพัฒนากระเป๋า โดยใช้ความเชื่อเรื่องสัตว์ยุคอียิปต์ โครงการออกแบบศูนย์การอนุรักษ์และเรียนรู้วัฒนธรรมกะเหรี่ยงโพล่ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น

สมพิศ/ข่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter