News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผศ.กร พวงนาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ พรมแดนใหม่ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี อันเป็นการส่งเสริมการผลิตบทความวิจัยด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง พรมแเดนใหม่ทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมและร่วมนำเสนอบทความวิชาการกว่า 60 เรื่อง จากสถาบันการศึกษาชั้นนำจำนวน 13 สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter