News

ผู้บริหารราชระดับมงคลพระนคร ลุยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยกมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล

มุ่งหน้าเพิ่ม 4 เป้าหมาย เพิ่ม QS Stars Rating 5 ดาว เพิ่ม UI Green Metric World University Ranking เป็น 10,000 คะแนน เพิ่มยอดนักศึกษาใหม่ 7,000 คน และเพิ่มดัชนี Happy University เป็น 4.51

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 47 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพใน 4 เป้าหมาย ได้แก่ 1. เป้าหมายผลการประเมินระบบ QS Stars Rating ได้ระดับ 5 ดาว 2.เป้าหมายคะแนนการประเมิน UI Green Metric World University Ranking ได้ 10,000 คะแนน 3.เป้าหมายการรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 7,000 คน 4.เป้าหมายค่าคะแนนความพึงพอใจในด้าน Happy University ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.51 คะแนน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน 3 ฝ่าย” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสัมพันธ์ในหัวข้อ “We are ONE” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมควร โพธิ์ทอง และคณะเป็นวิทยากรแนะนำแนวทางการวางแผนและการทำงานเป็นทีม แรงบันดาลใจ การขับเคลื่อนทางความคิด การกระทำที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ การบรรยายในหัวข้อ “แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยปี พ.ศ.2567- 2568 และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยความยั่งยืน” โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชบุล อธิการบดี การบรรยายหัวข้อ “เป้าหมายยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงานในการจัดอันดับ QS Star Rating 5 ดาว” โดย ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผศ.ดร.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงานด้านการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Rankings 10,000 คะแนน” และการบรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงานในการรับนักศึกษาใหม่จำนวน 7,000 คน” โดย รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ และอาจารย์ ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายยุทธศาสตร์แผนการดำเนินกางานในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับดีมาก 4.51”

ภาพเพิ่มเติม คลิก

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter