News

มทร.พระนคร รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565 และรับโล่เกียรติคุณสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ประจำปี 2563-2565

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวมัลลิกา วีระสัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับรับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565 จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และรับโล่เกียรติคุณสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ประจำปี 2563-2565 จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาฯ เป็นผู้มอบรางวัล ในงานการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส และประชุมใหญ่สามัญสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565 ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ ได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งมีผลงานการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter