News

ราชมงคลพระนคร ทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภาราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (RMUTP Retreat 2023)

พลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (RMUTP Retreat) เมื่อวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของราชมงคลพระนครเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยมีพลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสุรางคณา วายุภาพ และมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงาน และกิจกรรมการทบทวน SWOT และ ตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมี อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย เป็นวิทยากร ซึ่งในกิจกรรมได้มีการทบทวนการจัดอันดับความสำคัญของ SWOT การเชื่อมโยงความสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับ Balanced Scorecard รวมทั้งกิจกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการ/มาตรการ โดยมี รศ.ดร.ดำรง วัฒนา และ ดร.พรมณี ขำเลิศ เป็นวิทยากร ซึ่งในกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นตามตัวแบบจำลองการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (BMC : Business Model Canvas) และสรุปเป็นภาพรวมตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า จากการทบทวนยุทธศาสตร์ทั้งหมดนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี 4 เป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จในปีงบประมาณ 2568 ประกอบด้วย 1. การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (QS Star Rating) 2. การประเมินผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University) มีผลคะแนน 10,000 แต้ม 3. รับนักศึกษาแรกเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย จำนวน 7,000 คน และ4. เสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University Index) ระดับ 4.5

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter